Keuze uit kleuren en stoffen
5 werkdagen levertijd
Eco-friendly
Handgemaakt in Nederland

Algemene voorwaarden - Kidsbed

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer.
Artikel 2: Orderbevestiging.
Artikel 3: Betaling.
Artikel 4: Herroepingsrecht.
Artikel 5: Uw verplichtingen tijdens bedenktijd.
Artikel 6: Uitoefenen van het herroepingsrechten en de kosten daarvan.
Artikel 7: Verplichtingen van Kidsbed bij herroeping.
Artikel 8: Uitsluiting herroepingsrecht.
Artikel 9: De prijs.
Artikel 10: Nakoming overeenkomst.
Artikel 11: Levering en uitvoering.
Artikel 12: Betaling.
Artikel 13: Klachtenregeling.
Artikel 14: Geschillen.

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Website: www.kidsbed.nl (onderdeel van Bamboost-Design)
Correspondentieadres: (geen bezoekadres) Plasseweg 8a 4414NC Waarde
Telefoonnummer: 06-11433621
E-mailadres: info@kidsbed.nl
KvK-nummer: 82471061
Btw-identificatienummer: NL862483566B01

Artikel 2 - Orderbevestiging

Als u bij ons een aankoop doet, ontvangt u een orderbevestiging, dit is tevens uw aankoopovereenkomst. Op de orderbevestiging staat uw unieke ordernummer vermeld. Indien u contact met ons opneemt, vermeldt dan altijd dit nummer.

Artikel 3 - Betaling

Na het plaatsen van uw bestelling ontvangen wij hiervan een melding. Zodra de volledige betaling van uw bestelling op onze bankrekening is bijgeschreven wordt uw bestelling verzonden.

Artikel 4 - Herroepingsrecht 

 1. Een aankoop kan gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbonden worden.
 2. Informeer ons altijd via de mail (info@kidsbed.nl) vooraf als u een product retour stuurt zodat uw terugbetaling georganiseerd kan worden. Om een correcte terugbetaling te organiseren dienen wij uw ordernummer, ten naamstelling van uw bankrekening en volledig rekeningnummer te weten.

Artikel 5 – Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd gaat u zorgvuldig om met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Blijkt na het retourneren dat hiervan is afgeweken, dan vervalt de verplichting van Kidsbed tot terugbetaling.

Artikel 6 - Uitoefening van het herroepingsrecht en kosten daarvan

 1. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel een mail (info@kidsbed.nl) met als titel ‘retour product’.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt u het product terug, of overhandigt dit aan (een gemachtigde van) de Kidsbed. Dit hoeft niet als Kidsbed heeft aangeboden het product zelf af te halen.
 3. U zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
 5. De organisatie van het transport en de kosten van het terugzenden van het product komen niet voor rekening van Kidsbed.
 6. Als u gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 - Verplichtingen van Kidsbed bij herroeping

 1. Na de ontvangst van uw retourmelding ontvangt u binnen op werkdagen binnen 24 uur een bevestiging van ontvangst van uw retourmelding. Bij meldingen die in het weekend gedaan worden wordt deze bevestiging op de eerstvolgende reguliere werkdag verzonden.
 2. Kidsbed gebruikt voor terugbetaling een bankoverschrijving. In uw retourmelding vermeld u de ten naamstelling en rekeningnummer waarop de retourbetaling gedaan kan worden. De terugbetaling kan alleen uitgevoerd worden naar een Nederlandse bank.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Producten die volgens opgaaf van klant worden vervaardigd vallen niet onder het herroepingsrecht en kunnen dus niet retour gestuurd worden.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw

Artikel 10 - Nakoming overeenkomst

Kidsbed staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Kidsbed zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Montage is geen onderdeel van de overeenkomst, tenzij anders schriftelijk door Kidsbed bevestigd in de leveringsovereenkomst.
 4.  Kidsbed is niet aansprakelijk voor gedrag of handelen van de vervoerder of pakketdienst. Bij eventuele klachten zullen wij proberen hierin een bemiddelende rol te spelen, voor zover binnen alle redelijkheid van Kidsbed verwacht kan worden.

Artikel 12 - Betaling

 1. U hebt de plicht om voorafgaand aan de levering een volledige betaling van de volledige bestelling te doen, tenzij anders schriftelijk met Kidsbed is overeengekomen. Afwijkingen van dit artikel zullen altijd opgenomen worden als onderdeel van de orderbevestiging.
 2. Kidsbed is u verplicht te informeren over onvolkomenheden in de betaling en wel binnen 24 uur na het plaatsen van de opdracht/bestelling.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kidsbed door het mailen naar info@kidsbed.nl zoals beschreven in lid 4.
 2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kidsbed binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. U dient Kidsbed in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 14 - Geschillen

Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.